Algemene Voorwaarden

Bij alle trainingen en begleidingstrajecten van The Needs zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van kracht.

Lees meer...

Algemene Voorwaarden

Aanmeldingen

Na aanmelding voor een open inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van inschrijving. Hiermee is je inschrijving definitief. In een afzonderlijke e-mail ontvang je na aanmelding een automatisch gegenereerde factuur. Incompany trainingen, coaching, lezingen of workshops kun je telefonisch of digitaal aanvragen. Hiervoor ontvang je een opdrachtbevestiging.

Na je inschrijving ontvang je circa 1x per maand een nieuwsbrief via email, zodat je op de hoogte blijft van nieuws en ontwikkelingen. Je kunt je hiervoor te allen tijde weer afmelden.

Kosten

De kosten van de open inschrijving trainingen staan vermeld op de website en zijn inclusief materiaalkosten en horecakosten. Bij andere vormen van trainingen verstrekken we op aanvraag een prijsopgaaf. Per 1 oktober 2012 zijn al onze trainingen belast met 21% BTW.

Betaling

De factuur van de open inschrijving trainingen ontvang je onmiddellijk na je online inschrijving. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben je in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van The Needs om de door ons daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
In het geval niet of niet tijdige betaling is The Needs gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de deelnemer te verhalen.

Annulering

Annulering door deelnemer bij een open inschrijving

Je hebt het recht deelname aan een training uitsluitend schriftelijk of per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, of de e-maildatum.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training brengen wij € 75,- administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van de kosten in rekening. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de training rekenen wij volledige deelnamekosten. Bij niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd. Overboeking naar een latere datum wordt eveneens als annulering beschouwd. Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer aangedragen worden.

Annulering door een opdrachtgever of deelnemer bij een in company training, workshop, lezing of coachingssessie

Je hebt het recht deelname aan een training uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de training brengen wij 100% annuleringskosten in rekening.

Annulering door The Needs

The Needs trainingen heeft het recht om een training te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan The Needs betaalde bedrag, tenzij de deelnemer voor een andere trainingsdatum kiest. The Needs is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen.

Intellectueel eigendom

Alle van of namens The Needs in het kader van de training verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid

The Needs zal met voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.

Klachten

Indien de inhoud of het verloop van de trainingen niet voldoet aan je verwachtingen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact met The Needs op te nemen en hier melding van te maken zodat er samen met jou naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Geschillen

Bij geschillen is de rechtbank nabij de vestigingsplaats van The Needs trainingen bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van The Needs is Wageningen.